lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #603 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 18

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 69

Bạch Kim

kich hoat Acc #604 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 29

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #605 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 29

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 72

Bạch Kim

kich hoat Acc #1117 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 32

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #606 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 19

Vàng: 0

Điểm ngọc: 71

Kim Cương

kich hoat Acc #607 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 17

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 81

Kim Cương

kich hoat Acc #608 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 16

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim

kich hoat Acc #609 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 20

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #610 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 27

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 76

Bạch Kim

kich hoat Acc #611 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 21

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 88

Bạch Kim

kich hoat Acc #612 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 15

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #613 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 16

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 75

Kim Cương

kich hoat Acc #614 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 19

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 72

Vàng

kich hoat Acc #615 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 15

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 77

Bạch Kim

kich hoat Acc #616 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 23

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 81

Bạch Kim

kich hoat Acc #1129 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 30

Vàng: 0

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim