kich hoat Acc #2009 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 20

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 71

Kim Cương

kich hoat Acc #2016 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 29

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2017 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 20

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #2027 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 16

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 75

Kim Cương

kich hoat Acc #2549 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 25

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 79

Bạch Kim

kich hoat Acc #2556 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 25

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2303 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 26

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #1096 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 24

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 69

Bạch Kim

kich hoat Acc #2638 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 24

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 59

Bạch Kim

kich hoat Acc #2639 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 26

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 74

Kim Cương

kich hoat Acc #2644 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 26

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #1131 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 24

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #2670 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 25

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #1910 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #2680 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 25

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 80

Kim Cương

kich hoat Acc #2687 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 25

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim