lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #424 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000đ

Tướng: 60

Trang phục: 69

Vàng: 18,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #37 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 19

Vàng: 6,311

Điểm ngọc: 84

Bạch Kim

kich hoat Acc #89 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 36

Vàng: 545

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #91 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 27

Vàng: 8,166

Điểm ngọc: 79

Bạch Kim

kich hoat Acc #94 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 33

Vàng: 12,334

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #420 - Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 45

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #421 - Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 50

Trang phục: 34

Vàng: 25,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #422 - Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 42

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #343 - 16 bảng ngọc 90
mua acc976

450,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 26

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #345 - Trắng Thông Tin
mua acc976

430,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 22

Vàng: 11,700

Điểm ngọc: 67

Bạch Kim

kich hoat Acc #34 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 18

Vàng: 7,571

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim

kich hoat Acc #48 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 21

Vàng: 5,674

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #74 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 15

Vàng: 15,335

Điểm ngọc: 64

Vàng

kich hoat Acc #431 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 40

Trang phục: 31

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 78

Kim Cương

kich hoat Acc #432 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 41

Trang phục: 33

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #433 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 42

Trang phục: 36

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 80

Tinh Anh