lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #434 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 41

Trang phục: 22

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #435 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 42

Trang phục: 32

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 80

Tinh Anh

kich hoat Acc #436 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 46

Trang phục: 25

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #437 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 42

Trang phục: 23

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 73

Kim Cương

kich hoat Acc #438 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 43

Trang phục: 22

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #441 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 42

Trang phục: 28

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 81

Kim Cương

kich hoat Acc #442 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 41

Trang phục: 41

Vàng: 700

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #443 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 41

Trang phục: 28

Vàng: 19,000

Điểm ngọc: 70

Kim Cương

kich hoat Acc #444 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 45

Trang phục: 30

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #445 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 45

Trang phục: 38

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #447 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 43

Trang phục: 35

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 84

Chưa Rank

kich hoat Acc #483 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 43

Trang phục: 25

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #484 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 40

Trang phục: 38

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #485 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 42

Trang phục: 23

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 79

Kim Cương

kich hoat Acc #344 - Trắng Thông Tin
mua acc976

390,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 25

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #358 - Trắng Thông Tin
mua acc976

390,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 15

Vàng: 4,800

Điểm ngọc: 90

Kim Cương