lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #359 - Trắng Thông Tin
mua acc976

360,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 17

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #330 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 26

Vàng: 0

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #331 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 24

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #356 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 16

Vàng: 5,900

Điểm ngọc: 84

Kim Cương

kich hoat Acc #440 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 26

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #319 - Trắng Thông Tin
mua acc976

330,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 30

Vàng: 4,200

Điểm ngọc: 78

Vàng

kich hoat Acc #351 - Trắng Thông Tin
mua acc976

330,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 20

Vàng: 12,900

Điểm ngọc: 75

Kim Cương

kich hoat Acc #362 - Trắng Thông Tin
mua acc976

330,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 24

Vàng: 89,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #398 - Trắng Thông Tin
mua acc976

330,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 30

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #383 - Trắng Thông Tin
mua acc976

320,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 33

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 75

Chưa Rank

kich hoat Acc #391 - Trắng Thông Tin
mua acc976

320,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 38

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #400 - Trắng Thông Tin
mua acc976

320,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 28

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 81

Kim Cương

kich hoat Acc #334 - Trắng Thông Tin
mua acc976

310,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 7,200

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #368 - Trắng Thông Tin
mua acc976

310,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 17

Vàng: 12,500

Điểm ngọc: 60

Vàng

kich hoat Acc #6 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 11

Vàng: 12,575

Điểm ngọc: 84

Bạch Kim

kich hoat Acc #15 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 10

Vàng: 7,800

Điểm ngọc: 69

Bạch Kim