lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #16 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 18

Vàng: 1,377

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #17 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 17

Vàng: 6,124

Điểm ngọc: 78

Vàng

kich hoat Acc #20 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 15

Vàng: 4,274

Điểm ngọc: 69

Kim Cương

kich hoat Acc #27 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 19

Vàng: 26,357

Điểm ngọc: 65

Bạch Kim

kich hoat Acc #29 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 23

Vàng: 4,326

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #30 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 11

Vàng: 3,043

Điểm ngọc: 72

Kim Cương

kich hoat Acc #43 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 14

Vàng: 11,282

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #46 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 15

Vàng: 8,329

Điểm ngọc: 69

Bạch Kim

kich hoat Acc #52 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 5

Vàng: 6,213

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim

kich hoat Acc #54 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 10

Vàng: 17,616

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #55 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 11

Vàng: 1,646

Điểm ngọc: 71

Kim Cương

kich hoat Acc #57 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 14

Vàng: 1,153

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #59 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 10

Vàng: 5,998

Điểm ngọc: 72

Bạch Kim

kich hoat Acc #61 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 13

Vàng: 10,410

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #62 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 13

Vàng: 8,830

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim

kich hoat Acc #63 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 9

Vàng: 15,271

Điểm ngọc: 62

Bạch Kim