kich hoat Acc #1944 - Trắng Thông Tin
mua acc976

290,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 35

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #1952 - Trắng Thông Tin
mua acc976

290,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 25

Vàng: 9,900

Điểm ngọc: 72

Bạch Kim

kich hoat Acc #1954 - Trắng Thông Tin
mua acc976

290,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 29

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 89

Bạch Kim

kich hoat Acc #2538 - Trắng Thông Tin
mua acc976

290,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 29

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 78

Kim Cương

kich hoat Acc #1916 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 23

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 86

Vàng

kich hoat Acc #1923 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 30

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 62

Bạch Kim

kich hoat Acc #1958 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 27

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #1968 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 17

Vàng: 11,700

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #1979 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 0

Điểm ngọc: 79

Bạch Kim

kich hoat Acc #2536 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 28

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 73

Kim Cương

kich hoat Acc #2557 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 29

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #1920 - Trắng Thông Tin
mua acc976

279,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 23

Vàng: 610

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #1967 - Trắng Thông Tin
mua acc976

270,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 30

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 89

Bạch Kim

kich hoat Acc #2765 - Trắng Thông Tin
mua acc976

270,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 27

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 86

Tinh Anh

kich hoat Acc #2515 - Trắng Thông Tin
mua acc976

270,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 29

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 75

Kim Cương

kich hoat Acc #2781 - Trắng Thông Tin
mua acc976

270,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 29

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim