lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #821 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 19

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #54 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 10

Vàng: 17,616

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #822 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 10

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 68

Kim Cương

kich hoat Acc #55 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 11

Vàng: 1,646

Điểm ngọc: 71

Kim Cương

kich hoat Acc #823 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 14

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #824 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 20

Vàng: 20,000

Điểm ngọc: 81

Kim Cương

kich hoat Acc #57 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 14

Vàng: 1,153

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #825 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 27

Vàng: 0

Điểm ngọc: 87

Kim Cương

kich hoat Acc #59 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 10

Vàng: 5,998

Điểm ngọc: 72

Bạch Kim

kich hoat Acc #827 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 18

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #61 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 13

Vàng: 10,410

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #62 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 13

Vàng: 8,830

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim

kich hoat Acc #63 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 9

Vàng: 15,271

Điểm ngọc: 62

Bạch Kim

kich hoat Acc #64 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 8

Vàng: 11,388

Điểm ngọc: 36

Bạc

kich hoat Acc #65 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 8

Vàng: 1,254

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim

kich hoat Acc #71 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 20

Vàng: 10,339

Điểm ngọc: 88

Bạch Kim